RINGKASAN

Buku Asas Ilmu Hadis ini menjelaskan tentang ilmu hadis Nabi Muhammad secara mudah dan ringkas. Ia ditulis secara khusus bagi memudahkan masyarakat awam khususnya pelajar Ilmu Sirah supaya dapat memahami ilmu hadis. Ia salah satu daripada kempen “Semak Sebelum Sebar”  

Apakah persoalan yang akan dijawab oleh buku ini?  
  • - Kaitan Ilmu Sirah & Ilmu Hadis? 
  • - Status Ibn Ishaq dalam Hadis dan Sirah? 
  • - Benarkah Orang Awam Tidak Perlu Belajar Ilmu Hadis? 
  • - Berdosakah Sebar Sebelum Semak? 
  • - Pembahagian Hadis Yang Diterima dan Ditolak? 
  • - Pendirian Ulama Terhadap Hadis Dhoif & Palsu?  


Buku ini mengumpulkan maklumat-maklumat asas yang sepatutnya dimiliki oleh semua umat Islam tentang Ilmu Hadis secara minima.   

Bukan mahu jadikan anda ulama, tetapi mahu menjadikan anda memahami kata-kata ulama.

Isi Kandungan:

ISI KANDUNGAN    i
PENDAHULUAN PENULIS    v
DEDIKASI vii
PETA RINGKAS HADIS viii
BIODATA PENULIS   ix

BAHAGIAN 1: KAITAN ILMU SIRAH & HADIS
Mencari Syafaat Rasulullah dengan Mempelajari Sirah 1
 Matlamat & Objektif Belajar Sirah 3
 Apa Yang Kita Belajar Daripada Sirah? 4
 Mempelajari Sirah Adalah Ibadah 7
 Sejarah Penulisan Sirah Nabi 9
 Apakah Rujukan Dalam Penulisan Sirah Nabi? 11
 Pendirian Terhadap Ibn Ishaq 15
 Kaitan Hadis dan Sirah 16
 Benarkah Orang Awam Tidak Perlu Belajar Ilmu Hadis? 17
 Kepentingan Ilmu Hadis 18
 Manfaat Belajar Ilmu Hadis 19
 Manfaat Belajar Ilmu Hadis dan Sirah 20

BAB 2: SEJARAH ILMU HADIS
Penulisan Hadis Pada Zaman Nabi 21
Zaman Sahabat   24
Zaman Tabiin dan seterusnya 25
Peringkat Perkembangan Ilmu Hadis 26
Peringkat Pertama: Peringkat Pertumbuhan 26
Peringkat Kedua: Peringkat Pengumpulan 27
Peringkat Ketiga: Peringkat Pembukuan Secara Spesifik 27
Peringkat Keempat: Zaman Penulisan Seni-Seni Ilmu Hadis 27
Peringkat Kelima: Peringkat Kematangan 28

BAB 3: PENGENALAN ASAS ILMU HADIS
Gambaran Kasar Ilmu Hadis 30
 Definisi Ilmu Hadis 31
 Ilmu Mustolah al-Hadis 36
 Pembahagian Hadis 37
 Cara Membuat Semakan Hadis dengan Mudah 38
 Mengapa Begitu Serius Mahu Mengatahui Status Hadis? 41

BAB 4: PEMBAHAGIAN HADIS BERDASARKAN JUMLAH PERIWAYAT
Hadis Mutawatir 44
Perbezaan Antara Tawatur Al-Qur`an Dan Hadis 45
 Ilmu Yang Terhasil Daripada Hadis Mutawatir 46
Pembahagian Mutawatir 46
Hadis Ahad 47
1. Hadis Masyhur 47
2. Hadis ‘Aziz 49
3. Hadis Gharib 50

BAB 5: PEMBAHAGIAN HADIS YANG DITERIMA DAN DITOLAK                                                                                                                         
Makluman awal 53
Hadis Sahih 54
Hadis Hasan 60
Hadis Dha’if 62
Hadis Mursal 65
Hadis Munqati’ 68
Hadis Mu’dal 70
Hadis Mu’allaq 71
Hadis Maudhu’ 73
Hadis Matrûk atau hadis Matrûh 75
Hadis Munkar 76
Hadis Mu’allal 78
Hadis Mudraj 78
Hadis Maqlûb 79
Hadis Syadz 80
Hadis Mudallas 81

BAB 6: KEHUJAHAN HADIS DHOIF                                                                                
Praktikal Imam Al-Bukhari Terhadap Hadis Dhoif 88
Hadis Palsu 92
Meluruskan Kefahaman Fadhail Amal 93
Pendirian Agung Imam al-Syafii 94

BAB 7: KENALI 6 KITAB HADIS UTAMA
Peringkat Hadis Sahih Berdasarkan As-Sahihain 96
Al-Lu’lu’ wal Marjan 97
Sahih Al-Bukhari 98
Sahih Muslim 98
Sunan Abu Daud 99
Sunan An-Nasaie 99
Sunan at Tirmizi                                                                                              100
 Sunan Ibnu Majah                                                                                           100
Al-Muwatto’                                                                                                       101

BAB 8: METODOLOGI KITAB-KITAB HADIS                                                                          
Al-Musnad                                                                                                                       103
Al-Mu`jam                                                                                                                       103
Al-Jami`                                                                                                                            104
Al-Sunan                                                                                                                          104
Al-Mushannaf                                                                                                                 105
Al-Muwatto’                                                                                                                    105
Al-Sahih                                                                                                                           105
Al-Targhib wa Al-Tarhib                                                                                               106
Al-Zuhd                                                                                                                            106
Al-Ahkam                                                                                                                         106
Al-Maudhu`at                                                                                                                 107

BAB 9: AL-BUKHARI: TERBUANG JADI TERBILANG
Biografi al-Bukhari                                                                                                       109
 Kisah Penderitaan Al-Bukhari                                                                                 112
 Fitnah                                                                                                                               112
Perselisihan dengan Az-Zuhli                                                                                    113
 Pandangan                                                                                                                      113
 Cerita Al-Hakim                                                                                                            114
 Dugaan Di Negeri Sendiri                                                                                          115
 Pujian Ulama Kepada Imam Al-Bukhari                                                               117
Pengajaran                                                                                                                       117

BAB 10: KISAH TIDAK SAHIH DALAM SIRAH
Kisah 1: Rasulullah Dilahirkan dengan telah Berkhitan?                                 119
Kisah 2: Sarang Labah-Labah di Gua Thur                                                            123
Kisah 3: Hindun Makan Hati Hamzah                                                                     127
Kisah 4: Umur Khadijah Ketika Berkahwin dengan Rasulullah SAW           128

PENUTUP                                                                                                                       131
SENARAI RUJUKAN                                                                                                    133